مجله افلاک مهر

بررسی آسانسور هیدرولیک

بررسی آسانسور هیدرولیک و مزایای استفاده از آن به طور کلی به  آسانسورهایی که در آنها حرکت کابین به وسیله ایجاد فشار در روغن و نتیجتا انتقال این فشار به پیستون جک و بازو بسته شدن جک صورت می‌پذیرد، آسانسور هیدرولیک می‌گوییم.

ادامه مطلب »